ADR

ADR - Transport de Mercaderies Perilloses

La figura del conseller de Seguretat ADR és obligatòria legalment en aquelles empreses que facin operacions de transport, càrrega o descàrrega amb mercaderies perilloses. Aquestes operacions a Espanya estan regulades pel Reial decret 97/2014, de 14 de febrer.

Addient realitza aquest servei a:

Àmbit nacional

Certificats i garanties:

A Addient disposem de personal habilitat per la normativa ADR per exercir com a Conseller de Seguretat.

El Conseller de Seguretat és un requisit legal per a les empreses que fan operacions de transport de mercaderies perilloses.

Les seves funcions, adaptades a les activitats de l'empresa, són les següents:

 • Examinar que es respectin les disposicions relatives al transport de mercaderies perilloses;
 • Assessorar l'empresa en les operacions referents al transport de mercaderies perilloses;
 • Redactar un informe anual destinat a la direcció de lempresa o, si escau, a lautoritat pública local, sobre les activitats daquesta empresa relatives al transport de mercaderies perilloses. L'informe s'ha de conservar durant 5 anys i disponible per a les autoritats nacionals, si ho sol·liciten;

Com a obligacions concretes del conseller es contemplen les següents:

 • Atendre els requeriments dels Serveis d'Inspecció del Transport,
 • Recollir les dades necessàries per confeccionar l'informe sobre accidents
 • Informe daccidents.
 • Visites tècniques a les instal·lacions.
 • Informe tècnic davaluació.

Les empreses tindran les obligacions específiques següents:

 • Prèviament a l'exercici de les funcions de conseller de seguretat, l'empresa ha de verificar que la persona designada reuneix els requisits exigits en aquest Reial decret i les seves normes de desenvolupament, tant nacionals com internacionals. Igualment comunicarà a l'òrgan competent en matèria de transports de la Comunitat Autònoma, els establiments o instal·lacions en què es desenvolupin activitats amb mercaderies perilloses, el nombre i identitat dels seus consellers, les àrees de gestió per a les quals el conseller ha estat designat, considerant-se com a tals les d'embalat, càrrega, descàrrega i transport, i el valor de seguretat de cada empresa.
 • Comunicar totes les modificacions que es produeixin, en relació amb les dades registrades, així com els canvis de conseller als centres de treball als quals estigui adscrit.
 • Remetre, durant el primer trimestre de l'any següent, l'informe anual previst a la normativa vigent, a l'òrgan competent en matèria de transports de la comunitat autònoma.
 • En el cas de cessament d'activitat, l'empresa ha de trametre l'informe anual, al mateix organisme esmentat anteriorment, sense tenir en compte els terminis que s'hi exposen.
 • Prèviament a la realització d'alguna activitat que obligui a designar conseller de seguretat comprovarà que les empreses amb què contracta disposin de conseller de seguretat, si és que aquest requisit els és exigible.
 • Facilitar els consellers de seguretat designats, tota la informació necessària i dotar-los dels mitjans necessaris per al desenvolupament de les seves funcions.

Normativa