Empresa Declaració Responsable

Coneix-nos

Contacta

Addient ofereix els seus serveis com a Entitat Col·laboradora de l'Administració en els àmbits de: Gestió de Llicències Urbanístiques (Obres i Activitats), Seguretat Industrial, Mediambiental i Prevenció d'Incendis.

Les diferents acreditacions i habilitacions amb què compta, ens permeten oferir els nostres serveis a les comunitats de: Madrid, Catalunya, Comunitat Valenciana, Galícia i Balears.

  • Addient, una oferta completa per a una gestió eficaç
  • Estalvia temps i diners als teus expedients d'obertura amb un sol tràmit
  • Ens comprometem amb els projectes d'inici a fi

Madrid

Llicències d'activitat a Madrid

Entitat Col·laboradora Urbanística (ECU) per a la tramitació de la llicència urbanística municipal, declaració responsable i actes de comprovació de llicències de primera ocupació i funcionament.

Organisme de Control Autoritzat (OCA).

Entitat d'Inspecció i Control (EICI).

Comunitat Valenciana

Llicències d'obra i activitat a València

Entitat Col·laboradora de l'Administració Municipal a la Verificació de les Actuacions Urbanístiques (ECUV) per realitzar les actuacions de verificació i control relatives als procediments d'intervenció prèvia d'actuacions urbanístiques i de control de la seva execució.

Entitat Col·laboradora en Matèria de Qualitat Ambiental (ECMCA) per a la Comprovació del compliment dels requisits d'autoritzacions ambientals integrades i llicències ambientals en instal·lacions de la Comunitat Valenciana als sectors:

  • General d'activitat: Instal·lacions industrials
  • General d'activitat: Abocadors
  • General dactivitat: Explotacions Ramaderes. Porcí i Avícoles

Organisme de Certificació Administrativa (OCA) per realitzar les actuacions regulades a la Llei 8/2012, de 23 de novembre.

Organisme de Control Autoritzat (OCA).

Catalunya

Entitats urbanístiques col·laboradores

Entitat Col·laboradora de l'Ajuntament de Barcelona per a l'emissió d'informes d'idoneïtat tècnica (EC OBRAS).

Entitat Col·laboradora de Prevenció i Control Ambiental d'Activitats (EC-PCAA), OMAIA i Certificació Solar a Barcelona.

Entitat de Control de Prevenció de la Contaminació Acústica (EC-PCA).

Entitat de Control de Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica (EC-A).

Entitat de Control de Caracterització de residus i lixiviats (EC-RES).

Entitat de Control i presa de mostres a l'àmbit sectorial del control i la vigilància de la qualitat de les masses d'aigua i gestió d'abocaments (EC-AIG).

Organisme de Control Autoritzat (OCA).

Entitat Col·laboradora de l'Administració: en matèria de seguretat pública a l'àmbit de prevenció i seguretat en matèria d'incendis i dels establiments oberts al públic, espectacles públics i activitats recreatives (ECI).

Entitat Avaluadora inspecció de les avaluacions dels centres hospitalaris datenció aguda (EA).

Organisme de Control Autoritzat (OCA).

Balears

Llicència d'obertura Mallorca

Entitat Col·laboradora en activitats classificades (ECAC), dacord amb el que estableixen els articles 91 i següents de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic dinstal·lació, accés i exercici dactivitats a les Illes Balears.

Galícia

Llicència d'activitat Galícia

Entitat de Certificació de Conformitat Municipal (ECCOM) per realitzar les actuacions de certificació, verificació i control de la conformitat de les activitats i de les obres necessàries per a l'obtenció de la llicència d'activitat municipal per desenvolupar l'activitat amb la normativa aplicable a l'àmbit municipal.