Serveis de llicència d'activitat i obertura

Els nostres serveis

Addient ofereix els serveis com a Entitat Col·laboradora de l'Administració en diferents àmbits d'actuació: gestió de llicències urbanístiques (Obres i Activitat), seguretat industrial, llicències mediambientals, prevenció d'incendis.

Llicències d'obra

Oferim serveis com a Entitat Col·laboradora per a la gestió de llicències urbanístiques, i Verificació i Control Urbanístic de les Obres.

La Llicència dobra o Llicència urbanística o Permís de construcció és un tràmit requerit, normalment per ladministració a nivell local, per poder dur a terme qualsevol tipus dobra, en si mateixa suposa lautorització municipal per poder dur-les a terme. El seu objectiu és comprovar l'adequació de la sol·licitud al que estableix la normativa urbanística.

Solem trobar-nos tres tipus de llicències d'obra o llicències urbanístiques:

  • Llicència d´obra; és l'exigida a la majoria dels casos.
  • Declaració responsable dobra; normalment per a aquelles obres d'execució senzilla i que no presentin afectació sobre elements estructurals, i aquelles de reforma que no suposin alteració del volum, de l'ús principal de les instal·lacions i serveis d'ús comú o del nombre d'habitatges i locals, ni afectin la composició exterior, a lestructura oa les condicions dhabitabilitat o seguretat.
  • Comunicació prèvia a lexecució dobra: normalment aplicable a petites reformes.

Llicències d'obertura

La llicència d'obertura o activitat és concebuda per part de l'administració local al propietari d'un negoci per desenvolupar una activitat determinada. Aquesta llicència certifica el compliment dels requisits exigits per la normativa vigent al moment de l'optenció per dur a terme una determinada activitat comercial, en referència als aspectes tècnics, mediambientals, higiènics i urbanístics. S'haurà de renovar cada vegada que canviï l'activitat desenvolupada al local, que hi hagi modificacions o que canviïn els propietaris del negoci.

A la majoria de municipis solen coexistir diversos tipus de règims d'intervenció o llicències d'obertura que s'aplicaran en funció de l'emplaçament i les característiques associades a l'activitat que es pretén desenvolupar (grau de molèsties, danys i riscos a persones):

  • Activitats innòcues: són aquelles que no generen molèsties significatives, impacte mediambiental, danys a béns públics o privats ni risc per a béns o persones. Es consideren activitats innòcues molts petits comerços com a botigues de moda o de productes d'alimentació no peribles, així com petites oficines per a la prestació de serveis diversos.
  • Activitats qualificades: són aquelles considerades com a molestes, insalubres, nocives i/o perilloses i que requereixen adoptar mesures correctives sanitàries, de seguretat i/o mediambientals.

Les úniques activitats exemptes són aquelles professionals, artesanals i artístiques que es realitzen al domicili, sempre que no hi hagi venda o atenció directa al públic i no es causi molèsties als veïns.