ARMA

ARMA - Anàlisi del Risc Mediambiental

Determinació de garantia financera.

Addient realitza aquest servei a:

Àmbit nacional

Certificats i garanties:

El 16 d'octubre passat es va complir la data límit per a la constitució de la garantia financera obligatòria per a les activitats de l'annex III de la Llei 26/2007, de Responsabilitat Mediambiental, classificades com a nivell de prioritat 3, mitjançant l'Ordre APM/1040/2017 , de 23 doctubre. S'exclouen les activitats de cria intensiva d'aviram o de porcs per a les quals el termini és abans del 16 d'octubre del 2022.

Tot i això, tota activitat que causi danys mediambientals és responsable dels mateixos, per la qual cosa ha de prendre les mesures preventives o reparadores necessàries així com sufragar tots els costos relacionats. Això està basat en el principi de “qui contamina paga” regulat per la Llei 26/2007, del 23 d'octubre, de Responsabilitat Mediambiental.

Per això, tant si la seva activitat es troba dins o fora del llistat d'activitats obligades a constituir la garantia financera obligatòria prevista a l'article 24 de la Llei de Responsabilitat Mediambiental, és recomanable realitzar una anàlisi de riscos mediambientals de la seva activitat professional per avaluar-la abast i la cobertura de la pòlissa mediambiental que es tingui contractada.