Control de llicències municipals

Entitat Col·laboradora Urbanística (ECU)

Entitat Col·laboradora Urbanística (ECU) homologada per a la tramitació de la llicència urbanística municipal, declaració responsable i actes de comprovació de llicències de primera ocupació i funcionament.

Addient realitza aquest servei a:

Madrid

Certificats i garanties:

Llicència Urbanística Municipal

Addient és una entitat col·laboradora urbanística (ECU), Entitat d'Inspecció acreditada per ENAC amb acreditació Nº 209/EI386, inscrita al Registre d'Entitats Privades de Col·laboració Urbanística de la Comunitat de Madrid amb el número 19 i Autoritzada per l'Ajuntament de Madrid amb el número dacreditació 101, per a la tramitació de la llicència urbanística municipal, declaració responsable i actes de comprovació de llicències de primera ocupació i funcionament.

Declaració responsable

Desenvolupa les funcions de registre i verificació de les Declaracions Responsables per altra banda també desenvolupa funcions de control de compliment normatiu i actes de comprovació dobres per a les obres i/o activitats que necessitin llicència prèvia. Està formada per un equip pluridisciplinar altament qualificat que us atendrà amb diligència i eficàcia. Estem encantats de cuidar els nostres clients i mantenir-los informats de les últimes novetats a la normativa d'aplicació.