Madrid

Llicències d'activitat a Madrid

Entitat Col·laboradora Urbanística (ECU) per a la tramitació de la llicència urbanística municipal, declaració responsable i actes de comprovació de llicències de primera ocupació i funcionament.

Organisme de Control Autoritzat (OCA).

Entitat d'Inspecció i Control (EICI).