Control de llicències municipals

Entitat de Certificació de Conformitat Municipal (ECCOM)

Entitat de Certificació de Conformitat Municipal (ECCOM), per dur a terme actuacions de certificació, verificació i control de la conformitat de les activitats i de les obres necessàries per a lobtenció de la llicència urbanística municipal.

Addient realitza aquest servei a:

Galícia

Certificats i garanties:

Llicència Urbanística Municipal

Addient és una Entitat d'Inspecció acreditada per ENAC amb núm. 209/EI386 i la primera entitat en obtenir l'habilitació de la Xunta de Galícia d'acord amb el Decret 144/2016 per a l'inici de l'activitat com a Entitat de Certificació de Conformitat Municipal (ECCOM) , per tal de realitzar actuacions de certificació, verificació i control de la conformitat de les activitats i de les obres necessàries per a lobtenció de la llicència urbanística municipal per desenvolupar lactivitat amb la normativa aplicable en làmbit municipal.

Camps d'actuació:

  • Col·laboració en lexercici de les competències de comprovació i inspecció dinstal·lacions, establiments, activitats i obres destinades a una activitat econòmica.
  • Control periòdic de la conformitat de les instal·lacions, establiments, activitats i edificacions o construccions destinades a una activitat econòmica amb la normativa aplicable a l'àmbit municipal.

Declaració responsable

Certificació de la conformitat amb la normativa aplicable a l'àmbit municipal de les instal·lacions, establiments, activitats i obres destinades a una activitat econòmica que siguin objecte de comunicació prèvia (declaració responsable) o de sol·licitud de llicència davant l'Administració municipal.

Normativa