IIT

Verificació i control urbanístic de les obres

Addient és Entitat col·laboradora de l'Ajuntament de Barcelona. Habilitada i Inscrita amb el n° 5, al Registre d'Entitats Col·laboradores per a la Verificació i Control Urbanístic de les Obres.

Desenvolupa les funcions acreditades per a la Modalitat A, és a dir, per a les funcions de verificació i acreditació, previstes als apartats a i b de l'article 4.1 del Decret de Regulació del Sistema d'Habilitació i de Funcionament de les Entitats Col·laboradores de l'Ajuntament de Barcelona per a la Verificació i Control Urbanístic de les Obres, que es formalitzen a l'Informe d'Idoneïtat Tècnica (IIT).

Addient realitza aquest servei a:

Catalunya

Certificats i garanties:

Llicència d'obra Ajuntament

Llicència d'activitat

Camp d'actuació:

  • Verificar la documentació que, per a cada tipus d'actuació es genera al tràmit de consulta prèvia per a la tramitació de permisos d'obres: llicència d'obra, comunicat, assabentat o autorització per a actuacions d'urgència del portal de tràmits de la llicència d'obra Ajuntament de Barcelona.
  • Acreditar el compliment dels paràmetres tècnics establerts a la normativa tècnica (paràmetres de revisió), quan siguin aplicables a les obres de què es tracti.

Seran objecte d'aquest procediment totes les obres que es realitzin al terme municipal de Barcelona, ​​subjectes a qualsevol dels procediments d'intervenció que necessitin un control mitjançant llicència urbanística o règim d'intervenció equivalent, i que estan regulats a l'Ordenança reguladora dels Procediments d'Intervenció Municipal de les Obres (ORPIMO), BOPB de 25 de febrer de 2011.

Normativa