Catalunya

Entitats urbanístiques col·laboradores

Entitat Col·laboradora de l'Ajuntament de Barcelona per a l'emissió d'informes d'idoneïtat tècnica (EC OBRAS).

Entitat Col·laboradora de Prevenció i Control Ambiental d'Activitats (EC-PCAA), OMAIA i Certificació Solar a Barcelona.

Entitat de Control de Prevenció de la Contaminació Acústica (EC-PCA).

Entitat de Control de Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica (EC-A).

Entitat de Control de Caracterització de residus i lixiviats (EC-RES).

Entitat de Control i presa de mostres a l'àmbit sectorial del control i la vigilància de la qualitat de les masses d'aigua i gestió d'abocaments (EC-AIG).

Organisme de Control Autoritzat (OCA).

Entitat Col·laboradora de l'Administració: en matèria de seguretat pública a l'àmbit de prevenció i seguretat en matèria d'incendis i dels establiments oberts al públic, espectacles públics i activitats recreatives (ECI).

Entitat Avaluadora inspecció de les avaluacions dels centres hospitalaris datenció aguda (EA).

Organisme de Control Autoritzat (OCA).