Mesurament acústic

Mesures Acústiques

Entitat de control i avaluació en l'àmbit de la prevenció de la contaminació acústica (EC-PCA), per dur a terme les funcions control de nivells sonors mitjançant mesurament acústic en activitats i infraestructures i el control de la qualitat acústica de l'edificació mitjançant aïllament acústic in situ.

Addient realitza aquest servei a:

Catalunya

Certificats i garanties:

Mesurament Soroll Ambiental

Addient és Entitat de control i avaluació en l'àmbit de la prevenció de la contaminació acústica (EC-PCA), habilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya amb número de registre 005 -EC-PCA, segons el Decret 60/2015, per dur a terme les funcions control de nivells sonors mitjançant mesurament acústic en activitats i infraestructures.

Camps dactuació:

  • NS – Mesura de Nivells Sonors
    • Mesurament soroll ambiental en activitats i infraestructures

Aïllament Acústic

D'altra banda, també duu a terme el control de la qualitat acústica de l'edificació mitjançant aïllament acústic in situ.

Camps dactuació:

  • QE – Mesura de la qualitat acústica de l'edificació:
    • Mesurament aïllament acústic al soroll aeri entre locals (aeri)
    • Mesurament aïllament acústic al soroll d'impacte (impacte)
    • Mesurament aïllament acústic al soroll aeri de façana (façana)